ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

VII клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа 
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа 

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чужд език в края на VII клас

X клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от клас:

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа 
  • Чужд език (по желание на ученика)14 юни 2023 г.:

 

Писмена част:

за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часаза ниво А2, начало 11,30 часа

 – за ниво А1, начало 12,00 часа • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото. 

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

 

X