ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПМГ “Яне Сандански”

тук

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2020 Г.
тук

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.
тук

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2018 Г.
тук

X
Skip to content