ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПМГ “Яне Сандански”
тук

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.
тук

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2018 Г.
тук