ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В VIII КЛАС

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

за учебната 2022/2023 г.

X