ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Информация за формираните групи за занимания по интереси  през учебната 2021/2022 година

 

В  ПМГ ”Яне Сандански”, съгласно Наредбата за приобщаващо образование и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от V до ХII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

– Дигитална креативност

– Природни науки

– Математика

– Технологии

– Изкуства и култура

– Екологично образование и здравословен начин на живот

– Спорт

През учебната 2021-2022 година в ПМГ “Яне Сандански” ще функционират 10 клуба по занимания по интереси с ръководители от училището и един клуб с външен лектор/ръководител.

Училищна програма за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование за учебната 2021/2022 година

 

График

Занимания по интереси за 2021/2022 учебна година

 

Ръководител Име на заниманието Класове на учениците участващи в групата Ден от седмицата Време на провеждане Място на провеждане
1. Невсие Караахмед “Забавно програмиране” 5, 6 клас петък 14:30 – 16:00 часа 112
2. Соня Коджебашева “Може ли светът без математика?” 7 клас петък 13:45 –15:15 часа 104
3. Мария Витанова “Млад химик и еколог” 8 клас петък 14:30 – 16:00 часа 307
4. Анна Драгинова “Математика с компютър” 9  клас петък 13:45 –15:15 часа 312
5. Илияна Станкова “В чудния свят на математиката” 6 клас сряда и петък 13:45 –14:30 часа 105
6. Надие Молахасанова “Математици в действие” 10 клас петък 13:45 –15:15 часа 303
7. Александър Мандажиев “Училищен вестник” 9, 11 клас петък  14:30 –16:00 часа 301
8. Анелия Кичукова  “Краезнание” 6, 8 клас петък 14.30 – 16.00 часа 109
9. Евгения Попова – Балакчиева Училищен театър “Мечтатели” 8, 9, 10, 12 клас петък 13.45 – 15:15 часа 310
10. Екатерина Тодорова „Душата на словото“ 5, 11 клас петък 14:30 – 16:00 часа 311
11. Таня Янева “Зумба танци” 9, 10, 11, 12 клас четвъртък 14:30 – 16:00 часа Физкултурен салон

 

Клуб “Забавно програмиране”

В клуба „ Забавно  програмиране“ учениците ще се запознаят с образователната платформа на Microsoft – Minecraft Education. Те ще придобият първоначални знания и умения за работа в среда за визуално програмиране чрез блокчета. Учениците ще се запознаят с основните за всеки език за програмиране понятия като: типове данни , условни конструкции, цикли, методи, индекси и функции в програмирането чрез блокчета.

 

Клуб “Може ли светът без математика?”

Цели:

      Създаване на условия за развитие, надграждане на знанията, уменията и компетентностите на учениците ;

  Изява на индивидуалните способности и интереси на учениците и тяхното интелектуално израстване;

      Възпитание на последователност, способност за творческо прилагане на математическите знания и тяхното приложение в задачи от ежедневието.

 

Клуб “Млад химик и еколог”

Цели:

Работа по проекти,  развиване на умения за решаване на проблемни ситуации,за формиране на идеи и хипотези на изследванията.

Организиране на учебна и извънкласна дейност на ученици с изявени интереси в областта на природните науки.

 

Клуб “Математика с компютър”

Цели:

    учениците да се запознаят с широкото приложение на математиката;

предизвикване интереса на учениците и повишаване на мотивацията им за усвояване на знания по математика;

учениците да придобият навик да откриват приложението на математиката в ежедневието;

 

Клуб “В чудния свят на математиката”

Цели:

      учениците да се запознаят с широкото приложение на математиката;

      предизвикване интереса на учениците и повишаване на мотивацията им за усвояване на знания по математика;

    учениците да придобият навик да откриват приложението на математиката в ежедневието;

 

Клуб “Математици в действие”

Работата на клуба са развитие на интереса към математиката и логическото мислене, работа в екип,  бърза и точна ориентация, подреденост. Формиране на общност  с еднакви интереси. Желание всеки ученик да  се запознае с различни модели  и с нестандартни идеи, методи  и логически разсъждения, изискващи досетливост и комбинативност при решаване на математически задачи.

 

Клуб “Училищен вестник”

Клуб „Училищни медии“ има основна задача да се занимава с издаването на ученическия вестник „7 часа”. Той е мястото, в което се представят актуални новини, свързани с ПМГ „Яне Сандански”, а така също се публикуват различни материали, касаещи интересите на учениците.

 

Клуб “Краезнание”

Клубът има за цели:

 • предизвикване интереса на учениците и повишаване на мотивацията им за усвояване на знания и компетентности по история и цивилизации;
 • формиране на уважение към демократичните и националните ценности на гражданското общество, за изява на гражданска позиция.
 • Развиване  възможностите на учениците да проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности, които да доведат до формирането на личности с граждански позиции и познания.

 

Училищен театър “Мечтатели”

Цели:

 •  Опознаване на драматургични произведения.
 • Запознаване с ход на драматургично действие.
 • Развиване на умения за анализ на драматургична творба
 • Развиване на творчески способности.
 • Възпитаване на творчески активни личности.
 • Повишаване на самооценката и самоувереността.
 • Организация на свободното време чрез участие в театрална дейност.

 

Клуб „Душата на словото“

Цели:

 • Да развие таланта на детето и активността му.
 • Да усъвършенства усета към изразителна, правилна и чиста българска реч.
 •  Ученикът да съпреживява чувствата и мислите, заредени в поетичните творби.
 • Разбиране на креативността  като  вид индивидуална или колективна човешка дейност, която има свои собствени етапи и механизми, насочени към решаване на творчески проблем и е резултат, критерий и форма на развитие.
 • Докато учат в литературен и драматичен кръг, децата да се научат да работят колективно, да работят с партньор, да се научат да общуват със зрителя, да се научат да работят върху образите на героите, мотивите на техните действия, творчески  да пречупват данните от текст или сценарий на сцената, да придобиват умения за критична оценка на литературни произведения като цяло, както и отделни литературни герои.

 

Клуб “Зумба танци”

Съвременните танци са забавно и здравословно занимание. Те дават възможност на учениците да усвояват нови движения, техники и да изразяват себе си чрез въображение и креативност. Възпитават у тях полезни навици за двигателна и танцова култура, учат ги на любов към изкуството и естетиката. Заниманията на групата се провеждат в приятна среда. Учениците се запознават с основите на танца, разучават модерните танцови техники, правилните позиции, учат се да контролират своите движения, заздравяват мускулатурата си. Децата освобождават своето въображение и пресъздават своите чувства и настроение чрез танца. Много често измислят свои хореографии, което им дава възможност да се изявят като новатори и да повярват повече в своите способности.

X