ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Предстои актуализация!

 

 Информация за формираните групи за занимания по интереси  през учебната 2020/2021 година

 

В  ПМГ ”Яне Сандански”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от V до ХII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

           – Дигитална креативност

           – Природни науки

           – Математика

          – Технологии

          – Изкуства и култура

          – Екологично образование и здравословен начин на живот

          – Спорт

 

1. Kлуб „Училищен вестник“ – включва нестандартни и любознателни хора с отношение към обществения живот. Работата в клуба способства за развиване на езиковата култура и комуникативните компетентности на новинарите. Ще се развият уменията за писане на медийни текстове, за атрактивно представяне на информация, за въздействие и формиране на мнение.

2. Работата на клуба “Математика в действие” е за развитие на интереса към математиката и логическото мислене, работа в екип, бърза и точна ориентация, подреденост. Формиране на общност с еднакви интереси.Желание всеки ученик да се запознае с различни модели и с нестандартни идеи,методи и логически разсъждения,изискващи досетливост и комбинативност при решаване на математически задачи.

3. Интереса към математиката рязко спада след 5-6 клас. Все повече формули, правила, огромното учебно съдържание започва да демотивира учениците. В клуб “АЗ ОБИЧАМ МАТЕМАТИКА” под формата на игри и състезания ще затвърдим знанията за обикновените и десетичните дроби, рационалните числа, степените, пропорциите, елементи от теория на множествата, боравене със средно-аритметично, уравнения, формули със съкратено умножение, пресмятане на лица и обеми на фигури и тела и приложението им в практиката.

4. Клуб „Математиката в света около мен“ – запознаване с широкото приложение на математиката в ежедневието и формиране на умения за прилагане на тези знания в практиката. Възможност за откриване на връзка с химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, икономика, финанси, социология, предприемачество, селско стопанство и др.

5. Клуб „Родолюбие“  обединява интересите на учениците от 11 б клас с профилирана подготовка по история и цивилизации в областта на краезнанието,  проучването на събития от  българската история и работата с разнообразни исторически източници.

Темите,  предвидени в графика на клуба създават възможности учениците да проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането на личности с граждански позиции и познания . В процеса на обучение се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът е поставен върху уменията за учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване и аргументиране на собствено мнение, на уважение към демократичните ценности на гражданското общество, за изява на гражданска позиция.

Заниманията в клуба  ще допринесат за  повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

6. Членовете на клуба „Исак Нютон“ са нетърпеливи да опознаят сложния, но интересен свят на науката физика. Ще изготвят разнообразни материали, свързани с Нютон и други бележити физици, ще проучат българския принос в областта на физиката, ще проведат екскурзии с учебна цел.

7. Дейностите в клуба „Всичко в химия“ ще бъдат осъществени в три основни направления: 1. Полезни и вредни храни,здравословно хранене,хранителни добавки – работа по проекти, гледане на научно- популярни филми,лабораторно изследване на храни. 2. Решаване на логически и изчислителни задачи от Обща и неорганична химия. 3. Магията на химията – експериментална работа, забавни опити. 4. Приложение на веществата, химичните процеси в природата – посещение на химическа лаборатория, на пречиствателната станция, на природни забележителности, резултат от природни химични процеси.

8. Клуб „Млад  изследовател”-включва любознателни хора,които обичат да експериментират и да изследват живата природа.Работата в клуба ще даде възможност на учениците да развият уменията си за изготвяне,оцветяване и наблюдение на нетрайни микроскопски препарати,отчитане и записване на наблюдения,изготвяне на таблици с резултати,анализ и сравнение на резултати,обобщаване и формиране на изводи.Изследователите ще извършват и практически дейности, свързани с измерване на различни показатели на човека ,ще гледат научнопопулярни филми,с които ще развият знанията си за живата природа.

9. Участниците от клуб “Знам и мога“ са ученици от 9г клас. Техните интереси са свързани с биология и здравно образование. В клуба ще решават комбинирани тестове, ще правят изследователски разходки сред природата, ще изготвят изложба на биологични обекти, ще провеждат забавни състезания  и ще се подготвят за достойно представяне на олимпиадата по биология.

10. Клуб “Мажоретки” – заниманията в клуба ще обогатят музикалния вкус и двигателните умения на участниците; ще се развият навици, свързани с изкуството на танца и парадния марш. С разучените танци клубът ще разнообрази празниците в училище и ще радва в дефилажи обществеността в града ни.

11. Клуб „Музика“ е създаден през 2019г. Неговата основна цел е да създаде творческа среда за изява на ученици, обичащи да пеят и свирят. Членовете на клуба участваха активно в празника, свързан със 100 годишнината на ПМГ „Яне Сандански“.

През тази година в творческите изяви на клуба ще бъде включена и изява, посветена на учениците, пишещи стихове – „Вечер на млади поети от ПМГ „Яне Сандански“.

 

X