ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Информация за формираните групи за занимания по интереси  през учебната 2022/2023 година

В  ПМГ ”Яне Сандански”, съгласно Наредбата за приобщаващо образование и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от V до ХII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

– Дигитална креативност

– Природни науки

– Математика

– Технологии

– Изкуства и култура

– Екологично образование и здравословен начин на живот

– Спорт

През учебната 2022-2023 година в ПМГ “Яне Сандански” ще функционират 10 клуба по занимания по интереси с ръководители от училището и един клуб с външен лектор/ръководител.

 

Училищна програма за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование за учебната 2022/2023 година

 

График

Занимания по интереси за 2022/2023 учебна година

 

Ръководител Име на заниманието Класове на учениците участващи в групата Ден от седмицата Време на провеждане

/начало – край/

Място на провеждане
1. Екатерина Тодорова „Душата на словото“ V – XI Петък 13:30 – 14:40 ПМГ „Яне Сандански“

стая 102

2. Евгения Попова „Мечтатели“ V – XI Петък 13:30 – 14:40 ПМГ„Яне Сандански“

стая 102

3. Илияна Станкова “Математика без граници” VII Четвъртък 13:20 – 14:40 ПМГ “Яне Сандански” стая 109 
4. Джемиле Шаркова “В света на математиката” VIII Сряда 13:35 – 14:45 ПМГ “Яне Сандански” стая 102 
5. Ваня Станчева “Информатика за всички” X Сряда 15:10 – 16:40 ПМГ “Яне Сандански”

309 кабинет

6. Невсие Караахмед “Забавно програмиране” V-VII Вторник 14:30 – 16:00 ПМГ “Яне Сандански”

стая 112

7. Костадин Бабанов “В света на компютърната графика и видео обработка” VIII-XI Петък 14:30 – 16:00 ПМГ “Яне Сандански”

стая 309

8. Мария Витанова “Занимателна химия” IX- X Петък 13:30 – 

15:00

ПМГ “Яне Сандански”

307 кабинет и на открито

9. Силвия Мегданова “Приложна биология” IX Сряда 14:30 – 

16:00

ПМГ “Яне Сандански” стая 301 и на открито
10. Георги Стефанов „Мажоретен състав“ VI – XI Събота 14:00 – 

15:30

Физкултурен салона 

ПМГ “Яне Сандански”

11. Николай Беличев “Туризъм” VIII Събота 10:00  Туристически преходи извън ПМГ

 

Клуб “В света на математиката”

Целите на клуба са свързани с творчеството на учениците и предизвикателствата в областта на математиката. Да помогне на всички ученици, които имат желание да развиват знанията и практическите си умения по математика.

 

Клуб “Душата на словото”

Талантливи, артистични и усмихнати са всички ученици в клуб „Душата На словото“.

Те обичат словото, защото то носи на хората вяра, светлина, любов.

 

Клуб „ Забавно програмиране“

  Основната цел на клуба „ Забавно  програмиране“ е  учениците да се запознаят с образователната платформа на Microsoft – Minecraft Education. Те ще придобият първоначални знания и умения за работа в среда за визуално програмиране чрез блокчета. Учениците ще се запознаят с основните за всеки език за програмиране понятия като: типове данни, условни конструкции, цикли, методи, индекси и функции в програмирането чрез блокчета.

 

Клуб  „Занимателна химия“

 Дейността на клуба има за цел да разработва  проекти ,да  развие умение за решаване на проблемни ситуации, за формиране на идеи и хипотези на изследванията.

Както и да  организира  учебна и извънкласна дейност на ученици с изявени интереси в областта на природните науки.  Овладяване на система от сръчности, умения и навици за работа с  вещества, за извършване на химични експерименти.    Осмисляне на природните закони и значението на природните науки за живота на хората и опазването на природата.

 

Клуб “Математика без граници“

Работата на клуба има за цел да  развие интереса към математиката и логическото мислене, работа в екип, бърза и точна ориентация, подреденост. Формиране на общност с еднакви интереси. Желание всеки ученик да се запознае с различни модели и с нестандартни идеи, методи и логически разсъждения, изискващи досетливост и комбинативност при решаване на математически задачи.

 

Клуб „Приложна биология“

Ние от клуб “ Приложна биология ” търсим, изследваме, изработваме, моделираме , изучаваме нови факти, биологични структури , клетки , организми и процеси. Клубът ще се занимава с микроскопи, изработване на хербарии, създаване на модели на биологични обекти, забавни игри и задачи, засаждане на зеленината и цветя в училищния двор . Ще бъдем приятели с природата и всички живи същества, затова сме замислили чести излети на открито.

 

Клуб „Информатика за всички“

Работата в клуба ще бъде насочена към придобиване и овладяване на знания, нови и интересни за учениците и придобиване на умения за прилагане на тези знания в практиката. Учениците ще придобият по-разширени дигитални компетентности и умения за прилагане на тези компетентности в реална среда. Основната дейност на клуба е програмирането. Учениците ще се запознаят с основите на езика за програмиране c#. Ще изучат начините на създаване на форми в ОС Windows и ще създадат свои приложения.

Ще посетят и фирми, където ще проследят работата, свързана с използване на езици за програмиране. Това ще помогне за бъдещото професионално развитие на учениците.

 

Мажоретен състав на ПМГ „Яне Сандански“

Популяризиране на „Мажоретен състав“ в училище. Извънкласните дейности по интереси са за развитие на творческите способности на учениците. В часовете учениците се подготвят да покажат, своите умения в училищни и извънучилищни изяви.

 

Клуб “Мечтатели”

 Училищен театър “Мечтатели”  спомага за изграждането на творчески активни личности с въображение и способности за изява пред голяма аудитория. Дейностите в клуба развиват комуникативните способности, повишават самооценката на личността, изграждат творческо и естетическо отношение към заобикалящата ни действителност. Реализацията на нашите творчески проекти ще носи наслада и незабравими мигове на любимата публика.

 

Клуб „В света на компютърната графика и видеообработка

  • В клуба „ В света на компютърната графика и видео обработка“ учениците ще се запознаят с специализирания софтуер CorelDraw за създаване и обработка на векторни изображения.
  • Те ще придобият знания и умения, които ще им помогнат, ако се насочат в областта на графичния дизайн.
  • Учениците ще се запознаят и със специализирания софтуер за обработка на растерни изображения. – Paint.NET. Paint.NET е редактор на изображения, подходящ за използване като ежедневно приложение за подобряване на изображението или за създаване на по-креативни резултати.
  • В края на нашия клуб по интереси учениците ще се запознаят и със специализирания софтуер за видео обработка Wondershare Filmora достатъчно лесен и приятен видео редактор за създаване, импортиране и редактиране на видео файлове. Добавяне на специални ефекти и преходи и споделяне на крайната продукция на DVD, мобилно устройство или в интернет.

X