ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Г Р А Ф И К

за

2021/2022 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

X