ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

СПИСЪК

  

на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на приравнителни изпити през 2021/2022 учебна година, сесия – септември

 №

Входящ номер на заявление Клас Учебен предмет
1.

2.

Вх.РД-07-5648/31.08.2021г.

Вх.№ РД-07-004/16.09.2021г.

VIII

VIII

Английски език – РИЧЕ

Английски език – РИЧЕ

 

ГРАФИК

 

на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на приравнителни изпити през 2021/2022 учебна година, сесия – септември

  Дата

      Предмет Клас Час Кабинет
29.09.2021г. Английски език – РИЧЕ VIII 14:45

102

1.Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

2.Резултатите от изпитите се обявяват в тридневен срок след приключване на изпитите на училищното табло за съобщения, като всеки ученик може да види резултата си с неговия входящ номер от заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение.

 

 

X