КЛАСНИ СТАИ

Списък на класните стаи по паралелки

за I-ви учебен срок на учебната 2023/2024 година

 

Клас

Класни стаи
V 404
VI 408
VII 101
VIIIА 215
VIIIБ По график – тук
VIIIВ 312
VIIIГ 402
VIIIД 403
IXA 405
IXБ 406
IXВ 411
IXГ 407
IXД 412
XА 213
XБ 310
XВ 401
XГ 301
XД 410
XIА 103
XIБ 109
XIВ 110
XIГ 104
XIД 105
XIIА 108
XIIБ 214
XIIВ 212
XIIГ 303
XIIД

102

X
Skip to content