КЛУБОВЕ В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

Информация за формираните клубове и дейността им  през учебната 2022/2023 година

Име на клуба Преподавател Време Място на провеждане Начало:
1. “Любители на книгите и филмите” Николай Вълчев втори петък от месеца

четвърти  петък от месеца

401 стая в ПМГ  14.30 ч.
2. „Дебати“ Недялка Ангушева всеки втори и последен четвъртък от месеца 402 ПМГ и на открито при подходящи атмосферни условия 14.30 ч.
3. „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА“ Лиляна Сейрекова всеки втори и  последен вторник от месеца Кабинет №101

Посещения на концерти читалище “Просвета”,   на открито при подходящи условия

14.30 ч.
4. ,,Народно творчество’’ Северина Миладинова всяка втора и последна сряда от месеца 301 кабинет  и градинката на ПМГ  14:30 ч.
5. „Природата – наш общ дом“ Василка Фърчева всяка втора и последна сряда от месеца кабинет № 108 и градинката на ПМГ 14.30 ч. 
6. „Млад историк и етнограф“ Мария Бучкова Всеки първи понеделник и всеки трети понеделник от месеца.  ПМГ-103, Общинският музей и на открито при подходящи условия.  14:30 ч.
7. Learn through games Невена Халевачева всяка първа и трета сряда на месеца 401 стая в ПМГ и на открито при подходящо време 14:30 ч.
8. Свръхчовекът Мария Стоянова първи и трети вторник от месеца 401 стая в  ПМГ и на открито при подходящи атмосферни условия 14.30 ч.
9. Езикова работилница Елена Николова всеки първи четвъртък от месеца

всеки последен вторник от месеца

301 стая в ПМГ и на открито при подходящи атмосферни условия 15.00 ч.
10. „Movie Discussion Club“ Гергана Иванова всеки първи и трети четвъртък от месеца 411 стая в ПМГ  14:30 ч.
11. „Екологът в мен„ Маргарита Кюмурджиева Всяка втора и четвърта сряда от месеца . 301 стая в ПМГ ”Яне Сандански” и на открито при подходящи атмосферни условия. 14:30 ч.
12. English language skills Мариела Вангелова  всеки първи и четвърти  понеделник (първи срок) 105 стая в ПМГ  15:15 ч. 
13. ”Арт – ателие” Ивайло Костадинов всеки втори и четвърти понеделник от месеца 401 стая в ПМГ  14.30 ч.
14. Mit uns Златка Близнакова втори петък от месеца

четвърти  петък от месеца

108 стая в ПМГ  14.30 ч.
15. Родолюбие Боряна Вълчева втора и четвърта сряда  Общински исторически музей, на открито, в ПМГ 110 стая   15.30 ч.
16. Училищен вестник Александър Мандажиев Всяка първа и втора сряда на всеки месец 311 стая в ПМГ, Общинска библиотека, на открито, медии в Гоце Делчев 14.30 ч.

 

Клуб “Училищен вестник”
Клуб „Училищен вестник“ има основна задача да се занимава с издаването на ученическия вестник „7 часа”. Той е мястото, в което се представят актуални новини, свързани с ПМГ „Яне Сандански”, а така също се публикуват различни материали, касаещи интересите на учениците.

Клуб „Дебати“

Уменията за работа в екип, за изказване и аргументиране на лична позиция, за толерантност и креативност са важни за всеки човек. В клуб „Дебати“ учениците ще имат възможност да ги развиват в една позитивна и приятелска среда, където връстници обменят мнения и идеи. В младежка, приятелска атмосфера те ще се упражняват в публична реч, ще се учат да представят атрактивно и обосновано своите възгледи по различни въпроси, които ги вълнуват.

КЛУБ „Mit uns“

             Посредством  създаването на текстове в различни медийни жанрове или чрез изследване на особеностите на журналистическия текст, учениците от клуб „Mit uns“ ще развиват социалната си компетентност, т.е умението за ефективно взаимодействие с външната среда – комуникиране с различни институции и обществено значими личности, както и  умения за наблюдение и коментар на различни събития от социалния свят. Това  ще направи младите личности по-гъвкави, по-устойчиви и по-малко податливи на стрес, подхождащи с аналитичност към социалните процеси и развиващи усет към актуалното.

     Чрез познаване на спецификата в медийната сфера на общуване, учениците ще могат критично да четат журналистически материали, да изграждат мнение, да разпознават манипулативни техники. Участниците ще усъвършенстват уменията си  за писане на медиен текст, което ще надгради ключовите им компетентности, заложени в обучението по немски език.

 

Клуб „Млад историк и етнограф“

Дейността на клуба е насочена към запознаване на  учениците с историята на Неврокопския край;  разширяване на познанията им за основните исторически епохи и техните материални и нематериални следи ; обогатяване знанията на учениците за родния край и конкретно етнографските особености, а именно традициите, обичаите и нравите на българското общество. Запознаване с облеклото  и всекидневието на местното население в миналото и изследване на различията им. Популяризирането на българското историческо и етнографско наследство. Дейностите са насочени към отбелязване на национални значими и местни исторически събития, празници, обреди и обичаи. Подготвяне на възстановки  на моменти от бита и културата на българина през различните исторически периоди. 

Клуб “ English language skills”

 

Клубът “ English language skills” има за цел да разшири четирите основни умения на учениците по английски език – четене, писане,слушане,говорене. В клубът ще се подготвят ученици за състезания и олимпиади. Ще се приложат различни методи на преподаване с цел по-добро и бързо усвояване и надграждане на лексикалните и граматични единици.

Клуб „ Родолюбие“

Клуб „Родолюбие“  обединява интересите на учениците от 11 б клас с профилирана подготовка по история и цивилизации, и 8 г и 8 д клас в областта на краезнанието,  проучването на събития от  българската история и работата с разнообразни източници на историята. Темите,  предвидени в графика на клуба създават възможности учениците да проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането на личности с граждански позиции и познания .

Клуб „Movie Discussion Club“

Клубът по английски език „Movie Discussion Club“ ще съчетае в себе си полезното с приятното. Учениците, участващи в този клуб ще гледат откъси от филми от различните филмови жанрове, след което ще провеждат диксусия, в която ще обсъждат различни теми от филма. По този начин те не само ще се забавляват, но и ще обогатят лексикалния си речник, както и уменията си за водене на дискусия на чужд език!

Клуб “Арт-ателие”

Клубът по изкуства предлага активни творчески занимания, който има за цел, да развие въображението и практическата техника на учениците, които имат интерес към  изобразителното изкуство.

В часовете са заложени интересни проекти, с нестандартни материали, свързани с актуални за децата теми.

Целите, които са поставени са да се запознаят учениците с различни техники и тяхното приложение, като се заложи на въображението, креативността и творчеството на всеки ученик. Развиване на творческия потенциал и индивидуалните умения чрез приложните дейности – рисуване, оцветяване, изрязване, лепене, апликиране.

Клуб „Екологът в мен“

В клуб „Екологът в мен“  ние се стремим към повишаване на екологичната култура, съзнателно отношение и отговорност по въпросите, свързани с опазване на околната среда. Изграждане у учениците на грижовно отношение към заобикалящата ни среда, като се провеждат акции за почистване, отстраняване на проблеми свързани с опазването и съхранението на природните ресурси. Стремим се всеки от нас да разбере и проумее, че благата дадени ни от природата – са даденост от нея, но опазването им зависи от всички нас!

Клуб  “Езикова работилница”

Клуб  “Езикова работилница” обединява ученици с интерес към английския език. Работилницата ще създаде уебсайт  с интересно и занимателно съдържание: оценка на популярни филми, книги, музика, създаване на история по снимки, представяне на интересни факти от различни култури и страни и красиви места по света.

 КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА“

Заниманията в Клуб ”Приятели на музиката” са предназначени за ученици с интерес към музиката и пеенето. Работи се с упражнения за дишане и вокални техники, с които се постига правилна постановка, изравнен диапазон, дикция, говорна култура и най-вече рутина на сцената. В репертоара на  групата са включени разнообразни песни от различни музикални жанрове. Клуб”Приятели на музиката”  ще участва активно във всички училищни празници и мероприятия.

Клуб “Свръхчовекът”

Философският клуб „Свръхчовекът“ ще стимулира индивидуалното мислене, любознателността и желанието за откриване на нови знания. Ние учениците от клуб “Свръхчовекът” обичаме да изразяваме личното си мнение по актуални и глобални въпроси. Разкриваме философската си гледна точка в стремежа си да изградим един по-добър свят. Търсенето на истината, разграничаването на морални от неморални постъпки, самодисциплина и самоконтрол са основни умения, които желаем да развиваме. Работата ни в екип ще помогне да покажем, че сътрудничеството в колективна среда е основна ценност за общото благо и кариерно развитие на нашето поколение.

Клуб „Природата – наш общ дом“

Дейността на клуба е насочена към формиране на екологично съзнание и екологична култура у учениците; разширяване познанията им за основните раздели на екологията; обогатяване знанията на учениците за природните ресурси, процеси и явления, водещи до замърсяване на околната среда, както и за природните катаклизми и климатични промени на Земята, които са следствие от неразумното поведение на хората.

Клуб “Learn through games”

 

Дейността на клуба се изразява в прилагането на игровия метод при изучаването на английски език.

Това увеличава активността на учениците по време на учебния процес, насърчава социалното и емоционалното учене, мотивира учениците да поемат рискове, развива критичното мислене и уменията за решаване на реални житейски проблеми. Развиват се и се усъвършенстват четирите основни езикови умения под формата на игра, затвърждават се и се надграждат знанията по лексика и граматика.

Клуб ,,Народно творчество’’

В клуб “Народно творчество” ще се развиват личните заложби и интереси на учениците. Дейностите в клуба ще засилят интереса към народното творчество и участието на младите хора в българските национални празници, обичаи и обреди. Учениците постепенно ще се запознаят с богатото културно наследство, оцеляло през вековете, ще се събуди любовта към фолклора, българското, което ги кара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си.  

 

 

X