КРИТЕРИИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

 

Критерии за подбор на училищно ниво за заемане на длъжността „главен учител” в ПМГ „Яне Сандански”:

 

1. Да са учители на постоянен трудов договор в ПМГ “Яне Сандански.

2. Учителски стаж в ПМГ “Яне Сандански”.

3. Придобита ПКС – III, II или I ПКС.

4. Равнище на лична квалификация – участие във вътрешно училищни форми на квалификация, курсове, семинари.

5. Опит в работата по училищни проекти и други от сферата на образованието – изготвяне и реализация.

6. Комуникативни умения:

-умение за работа в екип;

-умение за работа с ученици;

-умение за работа с родители;

-умение за вземане на решения без напрежение;

-умение за мотивиране и убеждаване.

7. Участие в дейности за повишаване имиджа на училището:

-планиране;

-провеждане.

8. Участие в комисии през последните три години.

9. Виждания за:

-развитие на квалификационната работа в училище;

-работа с изявени и изоставащи ученици;

-конкретни идеи за работата си като главен учител в ПМГ “Яне Сандански” –за една календарна година.

Задължително се отразява в мотивационно писмо!

10. Награди и почетни отличия на МОН, присъдени за високи резултати в професионалната дейност и принос в развитието на образованието.

11. Конкретни идеи за обмяна на добри педагогически практики.

Задължително се отразява в мотивационно писмо!

X
Skip to content