ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Ръководители на клубове:

Надя Воденичарова

“Програмирай с нас”

Мария Панева

“В света на информатиката и информационните технологии”

oud.mon.bg

X
Skip to content