НП ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Ръководители на клубове:

“Графичният дизайн и мултимедия в дигиталното общество”

Ваня Станчева

“Дигитални умения”

Илияна Станкова

“Дигитално общество” – 10 клас

Невсие Караахмед

oud.mon.bg

X