ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ

 

***

 

Заповед  и правилник за изпълнение на задълженията в ПМГ “Яне Сандански” в условията на извънредно положение

14.09.2020 г.

Заповед за изпълнение на задълженията в ПМГ “Яне Сандански” в условията на извънредно положение

13.03.2020 г.

           Правилник за дейността на ПМГ “Яне Сандански” при извънредно положение

13.03.2020 г.

 

***

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

***

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ”

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ”

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз в ПМГ „Яне Сандански”

***

 

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

План за реализация на стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” през 2020/2021 учебна година

***

План-програма за Безопасно движение по пътищата за 2020-2021 учебна година

***

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията

***

Заповед във връзка с утвърдени “Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията”

***

Заявление за достъп до обществена информация, протокол, решение

***

ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ“ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (2016-2020)

***

 

Правила за управление на качеството на ПМГ “Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев и мерки за повишаването му

***

Форми на обучение

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020-2021 година

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

***

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

***

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

***

 

ПЛАН  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

 

 

 

X