ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

за

2023/2024 г.

 

1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

3. План за реализация на стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

4. Правилник за дейността на училището

5. Правилa за безопасност на учениците в компютърната мрежа и в интернет 

6. Форми на обучение в ПМГ “Яне Сандански”

7. Годишен план за дейността на училището

8. План за квалификационна дейност

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище

10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

11. Дневно разписание на ПМГ “Яне Сандански“

 

В училището са разработени и действат следните планове, правила и заповеди, с които родителите са запознати от класните ръководители:

 1. План за дейността на Педагогическия съвет
 2. Програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 3. Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в ПМГ “Яне Сандански” във връзка с насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата;
 4. Правила за електронна комуникация учител-родител;
 5. Правила за използване на електронен дневник в ПМГ “Яне Сандански”;
 6. Правилник за пропускателния режим в ПМГ “Яне Сандански”;
 7. Досие за осигуряване на пожарна безопасност в ПМГ “Яне Сандански”;
 8. План за защита при бедствие в ПМГ “Яне Сандански”;
 9. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 10. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата и за действие при утежнена зимна обстановка – снеговалеж, навявания, поледици;
 11. Документация по прилагането на мерки за противодействие на тероризма – “План за сигурност”.

 

Актуализирани Насоки за обучение и дейстивия в условията на извънредна епидемична обстановка

X
Skip to content