ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ

 

***

Заповед за изпълнение на задълженията в ПМГ “Яне Сандански” в условията на извънредно положение

           Правилник за дейността на ПМГ “Яне Сандански” при извънредно положение

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

***

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ”

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ”

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

***

 

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев за периода 2016-2020 година

План за реализация на стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” през 2019/2020 учебна година

***

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията

***

Заповед във връзка с утвърдени “Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията”

***

Заявление за достъп до обществена информация, протокол, решение

***

ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ“ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (2016-2020)

***

 

Правила за управление на качеството на ПМГ “Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев и мерки за повишаването му

***

Форми на обучение

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020-2021 година

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев

***

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

***

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

***

 

ПЛАН  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“