Проекти и национални програми

Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания”, модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

 

LightSource Charity

ПРОЕКТ

“ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ”

 ПРОЕКТ „Erasmus + К2“ – Полша, Италия, Белгия

X
Skip to content