РЕГЛАМЕНТИ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

РЕГЛАМЕНТИ НА ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

 

Класове

 

Брой

състезателни

групи

 

 

Време на провеждане

Български език и литература  

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

 

до 29.01.2021 г.

Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 17.01.2021 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 10.01.2021 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9  12.12.2020 г.
Информационни технологии  

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

 

3

 

до 10.01.2021 г.

Философия VIII – ХII 1 до 24.01.2021 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 8 до 17.01.2021 г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 24.01.2021 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6  

до 15.01.2021 г.

Химия и опазване на околната среда  

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

до 24.01.2021 г.

Биология и здравно образование  

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

до 31.01.2021 г.

Графици на олимпиади и състезания

Регламенти на олимпиади и състезания

 

X
Skip to content