САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ГРАФИК

на изпитните сесии през 2020/2021 учебна година за ученици в самостоятелна форма на обучение

Сесия

Етап

Дата

Редовна

I етап 12.10.2020 г. – 30.10.2020 г.
Редовна II етап 11.01.2020 г. – 29.01.2021 г.
Редовна III етап 15.03.2020 г. – 02.04.2021 г.

Майска

Поправителна /XII клас/

26.04.2021 г. – 10.05.2021 г.

Юнска

Поправителна /IX-XI клас/ 14.06.2021 г. – 30.06.2021 г.
Септемврийска Поправителна /IX-XII клас/

25.08.2021 г. – 03.09.2021 г.

  • Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовните сесии.
  • До десет /10/ учебни дни преди всяка изпитна сесия ученикът в самостоятелна форма на обучение подава заявление до директора, в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат.
  • Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление за продължаване на обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.
  • Ученик, обучаван в СФО, които не се е явил на две поредни редовни сесии, се смята за отписан от училището.

Резултати на учениците в самостоятелна форма на обучение, майска сесия 2020-2021 учебна година

***

СЪОБЩЕНИЕ и СПИСЪК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия януари на 2020/2021 учебна година

***

СЪОБЩЕНИЕ за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година

СПИСЪК на учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година

 

СПИСЪК

 

 

на учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на поправителни изпити за определяне на годишна оценка, сесия май 2020/2021 учебна година

 №

Входящ номер

Клас Учебен предмет
1. РД-07-3627/12.04.2021 г. XII 1. Руски език – ЗП;

2. Математика – ПП;

3. География и икономика – ЗП;

4. Свят и личност – ЗП;

5. Биология и ЗО – ПП;

6. Физика и астрономия – ЗП;

7. Химия и ООС – ПП.

 

2. РД-07-3638/14.04.2021 г. XII 1. Математика – ПП;

2. Биология и ЗО – ПП;

3. Химия и ООС – ПП;

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За поправителни изпити за определяне на годишни оценки през 2020/2021 учебна година, майска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет Клас Дата Час Кабинет
 

1.

Свят и личност XIІ – ЗП 26.04.2021 г. 14.30 212

 

2. Биология и ЗО XIІ  – ПП 27.04.2021 г. 14.30 212

 

3. Математика XIІ – ПП 28.04.2021 г. 14.30 212

 

4. Химия и ООС XIІ – ПП 29.04.2021 г. 14.30 212

 

5. Руски език – II чужд XIІ  – ЗП 05.05.2021 г. 14.30 212

 

6. География и икономика XIІ  – ЗП 07.05.2021 г. 14.30 212

 

7. Физика и астрономия XIІ  – ЗП 10.05.2021 г. 14.30 212

 

 

  1.   Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.
  2. Резултатите от изпитите се обявяват в тридневен срок след приключване на изпитите на училищното табло за съобщения, като всеки ученик може да види резултата си с неговия входящ номер от заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение.

 

 

РЕЗУЛТАТИ

 на учениците в самостоятелна форма на обучение, явили се на изпити януарска сесия на учебната 2020/2021

 

 

Входящ номер на заявление Клас Учебен предмет Резултати
1. РД-07-2674/04.01.2021 г. XI Английски език  – ООП Слаб (2)
Френски език – ООП Среден (3)
2. РД-07-2777/05.01.2021 г. XII Английски език – ЗП Отличен (6)
Български език и литература – ЗП Много добър (5)
 Математика – ПП Слаб (2)
 Информационни технологии  -ПП Много добър (5)
 Биология и здравно образование – ПП Слаб (2)
Химия и ООС – ПП Слаб (2)
Свят и личност – ЗП Много добър (5)
 Физическо възпитание и спорт – ЗП Много добър (5)

 

X