САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Изпитите по учебни предмети за СФО се организират в 3 /три/ сесии – 1 /една/ редовна с 3 /три/ етапа и 2 /две/ поправителни сесии:
1. Редовната сесия е разпределена в три етапа:
 – I етап – (от 14.10. до 31.10.19 г.);
 – II етап – (от 13.01. до 31.01.20 г.);
 – III етап – (от 16.03. до 03.04.20 г.).
2. Поправителните сесии са майска (от 01.05. до 10.05 20 г.) –  за учениците от XII клас, юнска (от 15.06. до 30.06.20 г.) –  за учениците от IX-XI клас и септемврийска (от 20.08. до 03.09.2020 г.)
Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовна сесия. При необходимост сесиите могат да бъдат удължени с до една седмица.
По изключение, при здравословни или семейни проблеми, на учениците може да се разреши допълнителна сесия. Решението се взема от Педагогически съвет.

Учениците, които желаят да се явяват на изпити, е необходимо да подадат заявление в канцеларията на училището две седмици преди изпитната сесия. 

***

СЪОБЩЕНИЕ и СПИСЪК за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия януари на 2020/2021 учебна година

***

СЪОБЩЕНИЕ за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година

СПИСЪК на учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година

 

РЕЗУЛТАТИ

 на учениците в самостоятелна форма на обучение, явили се на изпити януарска сесия на учебната 2020/2021

 

 

Входящ номер на заявление Клас Учебен предмет Резултати
1. РД-07-2674/04.01.2021 г. XI Английски език  – ООП Слаб (2)
Френски език – ООП Среден (3)
2. РД-07-2777/05.01.2021 г. XII Английски език – ЗП Отличен (6)
Български език и литература – ЗП Много добър (5)
 Математика – ПП Слаб (2)
 Информационни технологии  -ПП Много добър (5)
 Биология и здравно образование – ПП Слаб (2)
Химия и ООС – ПП Слаб (2)
Свят и личност – ЗП Много добър (5)
 Физическо възпитание и спорт – ЗП Много добър (5)

 

X