САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Изпитите по учебни предмети за СФО се организират в 3 /три/ сесии – 1 /една/ редовна с 3 /три/ етапа и 2 /две/ поправителни сесии:
1. Редовната сесия е разпределена в три етапа:
 – I етап – (от 14.10. до 31.10.19 г.);
 – II етап – (от 13.01. до 31.01.20 г.);
 – III етап – (от 16.03. до 03.04.20 г.).
2. Поправителните сесии са майска (от 01.05. до 10.05 20 г.) –  за учениците от XII клас, юнска (от 15.06. до 30.06.20 г.) –  за учениците от IX-XI клас и септемврийска (от 20.08. до 03.09.2020 г.)
Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовна сесия. При необходимост сесиите могат да бъдат удължени с до една седмица.
По изключение, при здравословни или семейни проблеми, на учениците може да се разреши допълнителна сесия. Решението се взема от Педагогически съвет.

Учениците, които желаят да се явяват на изпити, е необходимо да подадат заявление в канцеларията на училището две седмици преди изпитната сесия. 

***

СЪОБЩЕНИЕ за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година

СПИСЪК на учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, сесия октомври на 2020/2021 учебна година