УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

За нас

Ученическият парламент на ПМГ „Яне Сандански“ е структура на ученическото самоуправление. В състава на УП участват ученици от V-ти до XII-ти клас, станали членове по доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите си.

УП осигурява възможността на всеки ученик от гимназията да изказва свободно мнението си по въпроси, свързани с организацията на събития от училищния живот, учебния процес, училищната организация, да коментира идеите и предложенията си със своите съученици и да ги защитава пред тях, да излага проблеми, давайки идеи за разрешаването им.

Ние млади, амбициозни, и с желание да участваме в живота на училището. Осигуряваме честни избори при набиране на ръководството или при вземане на решение по даден проект. Основните ни принципи на действие са: демократичност, толерантност, новаторство, информираност, инициативност и отговорност. Участниците и доброволците даваме предложения, идеи и обменяме мнения за бъдещето на нашето училище и училищния живот. Сътрудничим си с училищното ръководство и даваме гласност по актуални въпроси свързани с училищните дейности, инициативи и проекти, които имат за цел подобряване сферата и обстановката в училището. Всеки един член на УП показва своите лидерски умения и дава различни идеи в различните инициативи.  Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.

Цели, задачи и направления

Ученическият парламент има за цел да:

Създава среда, в която учениците могат да реализират своето виждане за доброто и да създават приемственост към най-висшите човешки ценности – доброта, съпричастност и любов към ближния

Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет и ръководството на училището;

Доказва значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство, да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност;

Работи за повишаване на културното равнище на учениците;

Съдейства за реализация на гражданското образование.

Задачи на УП:

 • Подобряване на отношението и комуникацията между администрация и ученици
 • Подобряване на училищната среда и общество
 • Развива отговорност и лидерски умения в учениците
 • Подобрява авторитета на училището
 • Да стимулира ангажираността в общо училищния живот
 • Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност
 • Развива и запазва традициите на училището;
 • Връзката между ученици-учители и ученици-ръководство;
 • разглежда на събрания всички предложения за инициативи, предложени от членовете на УП;
 • Решава проблеми на учениците, възникнали в класовете.

Направления:

 • Защитава правата на ученика
 • Осъществяване на извънкласни дейности ръководени от учениците

Структура

Председател на УП /Мартин Драгинов 11“а“ клас/

 • представлява УП пред училищната, общинската и областната администрации;
 • свиква заседания на УП и ги ръководи;
 • упражнява контрол върху изпълнението на решенията на УП.

Заместник председател /Ава Шенгова 10 „а“ калас и Стефан Вълев 12 „д“ клас /

 • представлява УП при отсъствие на Председателя;
 • координира работата между комисиите и екипите;
 • съгласува дейността на УП с Директора, училищното ръководство и училищното настоятелство

Секретар /Веселина Къшева 10 „д“ клас и Иван Костов 11 „д“ клас /

 • подготвя материалите за заседанията и води протоколите;
 • информира членовете на УП за предстоящите заседания, подготвя информационни материали за тях и ги предоставя на участниците.

PR /Мария Козарева 11 „б“ клас и Дафни Нестора 6 „а“ клас /

 • оценява, анализира и прогнозира факторите, които влияят на имиджа развитието на дейностите;
 • рекламира и разпространява всички дейности на УП;
 • изгражда и поддържа двустепенна комуникация между УП и нейните публики.

Касиер /Мариела Димитрова 10 “г“ клас/

 • приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа;
 • изготвя справки за приходите;
 • води разходите направени за осъществяване на дейностите и инициативите
 • приема, съхранява и предава парични средства;
 • носи отговорност за касовата наличност.

Нашите комисии

 • Комисиите са основния начин, по който УП упражнява своята дейност.
 • УП избира и определя от своя състав комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други ученици и специалисти.
 • Комисиите разглеждат и реализират проекти, правят предложения пред УП.
 • Председателят на комисията обявява датата, часът и мястото на заседанията и уведомява останалите членове. Комисията може да бъде свикана и по решение на председателя на УП.

Комисия по организиране на благотворителни събития:

Организира благотворителни кампании, с цел събиране на средства в различни направления, свързани с хора в нужда.

Комисия по превенция на насилието и агресията в ученическата среда

 • Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет.

Комисия за връзки с обществеността

 • Информира учениците, учителите, родителите за всички дейности, в които е ангажиран УП.
 • Отговаря за обновяването на информацията, свързана със събитията и дейности на УП в информационната система на училището – интернет страницата, страницата в социалните мрежи, както и за заснемането им.

Комисия по участието на учениците в учебната дейност.

 • Състои се и се контролира главно от УС.
 • Създаването на клубове по интереси.
 • Подпомага участията в състезания и проектни дейности.
 • Отговаря за целостта на УП.

2021 г. – Спечелен проект “НИЕ СМЕ ЕДИННИ И ЗНАЕМ ПРАВАТА СИ”

2022г. – Редица мащабни благотворителни акции в помощ на борбата с COVID-19 и подпомагане на хора от общността, под наслов „Човек за човека“

По повод Международния ден на учителя членове на Ученическия парламент при ПМГ интервюираха няколко учители в училището.
Интервюиращ: Крум Узунов – XI “д” клас
Оператор: Иван Костов – XI “д” клас
Обработил видеото: Веселина Къшева – X “д” клас

ЛИНК КЪМ ВИДЕОТО:

 Устав и правилник за дейността на УП на ПМГ „Яне Сандански“- гр. Гоце Делчев

Ученически парламент 2023/2024 г.

 

План за работа на УП 2023-2024 г.

м. Септември

Дата Мероприятие Отговорници
21.09.2023 Световен ден на мира УП + педагогически съветник
22.09.2023 Ден на Независимостта УП + педагогически съветник

 

м. Октомври

Дата Мероприятие Отговорници
05.10.2023 Ден на учителят УП + педагогически съветник
07.10.2023 Ден на усмивката УП + педагогически съветник
19.10.2023 Световен ден на благотворителността УП + педагогически съветник

 

м. Ноември

Дата Мероприятие Отговорници
01.11.2023 Ден на народните будители УП + педагогически съветник
03.11.2023 Ден на българския художник УП + педагогически съветник
20.11.2023 Ден на жертвите от пътни катастрофи

 

УП + педагогически съветник

 

 

 

 

 

 

м. Декември

Дата Мероприятие Отговорници
20.12.2023 Игнажден УП + педагогически съветник
23.12.2023 Честване на Коледни празници УП + педагогически съветник

 

 

м. Януари

Дата Мероприятие Отговорници
11.01.2024 Международен ден на думата благодаря УП + педагогически съветник
13.01.2024 Ден на българското кино УП + педагогически съветник
21.01.2024 Международен ден на прегръдката УП + педагогически съветник

 

м. Февруари

Дата Мероприятие Отговорници
14.02.2024 Трифон Зарезан и Денят на влюбените УП + педагогически съветник
18.02.2024 Обесването на Васил Левски УП + педагогически съветник
23.02.2024 Ден за борба с училищния тормоз УП + педагогически съветник

 

 

м. Март

Дата Мероприятие Отговорници
01.03.2024 Баба Марта УП + педагогически съветник
03.03.2024 Освобождението на България от Османско иго УП + педагогически съветник
08.03.2024 Международен ден на жената УП + педагогически съветник
18.03.2024 Световен ден на съня УП + педагогически съветник
22.03.2024 Световен ден на Земята УП + педагогически съветник
27.03.2024 Международен ден на театъра УП + педагогически съветник

 

м. Април

Дата Мероприятие Отговорници
08.04.2024 Международен ден на романите УП + педагогически съветник
18.04.2024 Международен ден за опазване на паметниците на културата УП + педагогически съветник

 

м. Май

Дата Мероприятие Отговорници
06.05.2023 Гергьовден-Ден на храбростта на българската армия УП + педагогически съветник
09.05.2023 Ден на Европа

Ден на ученическото управление

УП + педагогически съветник
18.05.2023 Патронен празник на училището УП + педагогически съветник
24.05.2023 Ден на славянската писменост и култура УП + педагогически съветник

 

 

м. Юни

Дата Мероприятие Отговорници
01.06.2024 Международен ден на детето УП + педагогически съветник
02.06.2024 Ден на Ботев и загиналите за свобода на България УП + педагогически съветник
04.06.2024 Международен ден за защита на децата – жертви на агресия УП + педагогически съветник

X
Skip to content