УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

За нас

Ученическият парламент на ПМГ „Яне Сандански“ е структура на ученическото самоуправление. Създаден е през учебната 2002/2003 г. и вече двадесет години е важна част от училищния живот.

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.

В състава на УП участват ученици от V-ти до XII-ти клас, станали членове по доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите си.

Ние, участниците и доброволците даваме предложения, идеи и обменяме мнения за бъдещето на нашето училище и училищния живот. Сътрудничим си с училищното ръководство и даваме гласност по актуални въпроси свързани с училищните дейности, инициативи и проекти, които имат за цел подобряване сферата и обстановката в училището. Всеки един член на УП показва своите лидерски умения и дава различни идеи в различните инициативи.  Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.

През годините на съществуването си, парламентът осъществи редица дейности, чрез които доказа, че е ефективна форма за участието на младите хора в училищния и обществения живот. Участието на ученици от всички възрасти дава възможност да се обсъждат публично актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.

Цели, задачи и направления

Ученическият парламент има за цел да:

 • Създава среда, в която учениците могат да реализират своето виждане за доброто и да създават приемственост към най-висшите човешки ценности – доброта, съпричастност и любов към ближния
 • представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет и ръководството на училището;
 • съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици;
 • доказва значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство, да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност;
 • работи за повишаване на културното равнище на учениците;
 • съдейства за реализация на гражданското образование.

Задачи на УП:

 • развива и запазва традициите на училището;
 • връзката между ученици-учители и ученици-ръководство;
 • разглежда на събрания всички предложения за инициативи, предложени от членовете на УП;
 • решава проблеми на учениците, възникнали в класовете.

Направления:

 • защитава правата на ученика
 • осъществяване на извънкласни дейности ръководени от учениците

Структура

Председател на УП /Виолета Дерменджиева 11г клас/

 • представлява УП пред училищната, общинската и областната администрации;
 • свиква заседания на УП и ги ръководи;
 • упражнява контрол върху изпълнението на решенията на УП.

Заместник председател /Мартин Христов 12а клас и Крум Узунов 10д клас/

 • представлява УП при отсъствие на Председателя;
 • координира работата между комисиите и екипите;
 • съгласува дейността на УП с Директора, училищното ръководство и училищното настоятелство

Секретар /Мария Бозова 12в клас/

 • подготвя материалите за заседанията и води протоколите;
 • информира членовете на УП за предстоящите заседания, подготвя информационни материали за тях и ги предоставя на участниците.

PR /Любомир Камбуров 12в клас/

 • оценява, анализира и прогнозира факторите, които влияят на имиджа развитието на дейностите;
 • рекламира и разпространява всички дейности на УП;
 • изгражда и поддържа двустепенна комуникация между УП и нейните публики.

Касиер /Вили Белчева 9д клас/

 • приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа;
 • изготвя справки за приходите;
 • води разходите направени за осъществяване на дейностите и инициативите
 • приема, съхранява и предава парични средства;
 • носи отговорност за касовата наличност.

Нашите комисии

Комисиите са основния начин, по който УП упражнява своята дейност.

УП избира и определя от своя състав комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други ученици и специалисти.

Комисиите разглеждат и реализират проекти, правят предложения пред УП.

Председателят на комисията обявява датата, часът и мястото на заседанията и уведомява останалите членове. Комисията може да бъде свикана и по решение на председателя на УП.

Комисия по организиране на благотворителни събития: 

 • Организира благотворителни кампании, с цел събиране на средства в различни направления, свързани с хора в нужда

Комисия по превенция на насилието и агресията в ученическата среда

 • Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет

  Комисия за връзки с обществеността 

 • Информира учениците, учителите, родителите за всички дейности, в които е ангажиран УП.
 • Отговаря за обновяването на информацията, свързана със събитията и дейности на УП в информационната система на училището – интернет страницата, страницата в социалните мрежи, както и за заснемането им.

  Комисия по участието на учениците в учебната дейност

 • Създаването на клубове по интереси
 • Подпомага участията в състезания и проектни дейности

Дейности и постижения

 2021 г. – Спечелен проект “НИЕ СМЕ ЕДИННИ И ЗНАЕМ ПРАВАТА СИ”

2022г. – Редица мащабни благотворителни акции в помощ на борбата с COVID-19 и подпомагане на хора от общността, под наслов „Човек за човека“

 Устав и правилник за дейността на УП на ПМГ „Яне Сандански“- гр. Гоце Делчев

Ученически парламент 2022/2023 г.

 

План за работа на УП 2022-2023 г.

 

м. Септември

Дата Мероприятие Отговорници
22.09.2022 Ден на Независимостта УП + педагогически съветник

 

м. Октомври

Дата Мероприятие Отговорници
05.10.2022 Ден на учителят УП + педагогически съветник
07.10.2022 Ден на усмивката УП + педагогически съветник
19.10.2022 Световен ден на благотворителността УП + педагогически съветник

 

м. Ноември

Дата Мероприятие Отговорници
01.11.2022 Ден на народните будители УП + педагогически съветник
08.11.2022 Европейски ден на здравословното хранене УП + педагогически съветник
20.11.2022 Международен ден в памет жертвите, загинали в пътни катастрофи УП + педагогически съветник

 

м. Декември

Дата Мероприятие Отговорници
01.12.2022 Международен ден за борба срещу СПИН, антиспин кампания УП + педагогически съветник
12.12.2022-24.12.2022 Организиране на дарителска кампания по случай коледните празници УП + педагогически съветник

 

м. Януари

Дата Мероприятие Отговорници
11.01.2023 Международен ден на думата ‘’Благодаря’’ УП + педагогически съветник
21.01.2023 Международен ден на прегрътката УП + педагогически съветник

 

м. Февруари

Дата Мероприятие Отговорници
01.02.2023-04.02.2023 Седмица за международния ден за борба с рака УП + педагогически съветник
14.02.2023 ‘’Свети Валентин’’-Ден на влюбените УП + педагогически съветник

 

м. Март

Дата Мероприятие Отговорници
01.03.2023 Баба Марта УП + педагогически съветник
03.03.2023 Национален празник-Освобождението на България от турско робство УП + педагогически съветник
08.03.2023 Международен ден на жената УП + педагогически съветник

 

м. Април

Дата Мероприятие Отговорници
Седмица в отбелязване на пролетта Първа пролет УП + педагогически съветник
19.04.2023 Отбелязване на Великденските празници УП + педагогически съветник

 

м. Май

Дата Мероприятие Отговорници
06.05.2023 Гергьовден-Ден на храбростта на българската армия УП + педагогически съветник
09.05.2023 Ден на Европа

Ден на ученическото управление

УП + педагогически съветник
18.05.2023 Патронен празник на училището УП + педагогически съветник
24.05.2023 Ден на славянската писменост и култура УП + педагогически съветник

 

м. Юни

Дата Мероприятие Отговорници
02.06.2023 Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България УП + педагогически съветник
Седмица 20-26.06.2023 Седмица за отбелязване на Международния ден за борба с наркоманиите УП + педагогически съветник

X