ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ””

  • март 23, 2021 - 17:00

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ”” свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.03.2021 г. от 17:00 часа  в двора на ПМГ „Яне Сандански“, гр.Гоце Делчев.

Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на дейността на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ПМГ „Яне Сандански““ за 2020 г.;

2.Промени в състава на Съвета на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ПМГ „Яне Сандански““;

3.Промени в устава на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ПМГ „Яне Сандански““;

  1. Разни.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе от 18:00 ч. на същата дата, на същото място и при същия дневен ред на основание чл.31 (1) от Устава.

 

покана

EVENT INFO :

  • Начална Дата:март 23, 2021
  • Начален час:17:00
  • Крайна дата:март 23, 2021
  • Краен час:18:30
X